Pharm.D Result Analysis testing

2014 - 2020 2015 - 2021 2016 - 2022
Year Pass % Topper Pass % Topper Pass % Topper
I 67% Duppada Bindu Madhuri (87%) 35% R.V.V.Sowjanya (80%) 73% V.Asha Rani (86)
II 80% Duppada Bindu Madhuri (83%) 91% R.V.V.Sowjanya (82%) - -
III 79 L.Bhagyasri (86%) - - - -
IV - - - - - -
V - - - - - -
VI - - - - - -